Leit

Taílenska
โรงเรียนประถมศึกษา<br />ข่าวสารข้อมูลสำหรับผู้ปกครองชาวต่างชาติ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนประถมศึกษาเมือง เรยคยาวิค!
 • จะทำการลงทะเบียนเด็กเข้าเรียนได้ที่ไหน?
 • ข้อชี้แนะสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
 • การดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา
 • อะไรคือบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง?
 • ศูนย์กลางการให้บริการเมืองเรยคยาวิค
ข้อชี้แนะสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
 • บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่การ วางรากฐานในการดำเนินชีวิตและเรียนรู้ในระบบ ประชาธิปไตย ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยจะเน้น ให้เด็กนักเรียนมีความคิดริเริ่ม, รู้จักพึ่งตัวเองและมีวินัย
 • โรงเรียนประถมศึกษา มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อการช่วยเหลือเด็กแต่ละคน
 • นโยบายของเมืองเรยคยาวิค มีความต้องการให้ บุคลากรของโรงเรียนนั้นเป็นเอกเทศ คอยช่วยเหลือให้ เด็กแต่ละคน รู้จักสร้างจุดมุ่งหมายด้านการศึกษาของ ตัวเอง ด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและ ครูผู้สอนควบคู่กันไป
 • ภายในโรงเรียนประถมศึกษาของเมืองเรยคยาวิค จะ เน้นในความสุข ความพึงพอใจและความปลอดภัยของ เด็กนักเรียน และต้องเข้าถึงความแตกต่างอัน เนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดู, เพศ, ที่อยู่อาศัย, ชนชั้น วรรณะ, ศาสนาหรือความพิการทุพพลภาพ
อะไรคือบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง?
 • เพื่อประกันในการปรับตัวด้านการเรียนที่ดีของเด็กที่ ประเทศใหม่นั้น ผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกับ โรงเรียน โดยในโรงเรียนทุกแห่ง จะมีสมาคมผู้ปกครอง และตัวแทนของห้อง โดยได้รับการคัดเลือกจากผู้ปกครอง ของเด็กในห้อง ดังนั้นจึงขอให้ผู้ปกครองเด็กชาวต่างชาติ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มผู้ปกครองจัดขึ้น บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองได้แก่:
 • ดูแลรับผิดชอบให้เด็กมาโรงเรียน และเข้าเรียนตรง เวลา,
 • หากเด็กเกิดเจ็บป่วยไม่สามารถมาเรียนได้ ต้องแจ้งไป ยังสำนักงานของโรงเรียนในตอนเช้าของวันดังกล่าว,
 • ดูแลให้เด็กนำของว่างหรืออาหารที่มีประโยชน์มา รับประทานที่โรงเรียน และแต่งกายให้เหมาะสมกับ สภาพอากาศ,
 • คอยติดตามเกี่ยวกับการบ้านของเด็ก และคอยให้ความ ช่วยเหลือตามความจำเป็น,
 • มาประชุมผู้ปกครองทุกครั้ง ตลอดจนประชุมเกี่ยวกับ การเรียนของเด็ก และเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน,
 • เคารพในกฎเกณฑ์ของระยะเวลาการอยู่นอกบ้านของ เด็ก,
 • หากเด็กมีความจำเป็นต้องลาโรงเรียน ก็จะต้องทำเป็น ลายลักษณ์อักษร
เมื่องเรยคยาวิค เปิดให้บริการด้านกีฬา- และกิจกรรมเวลา ว่างหลายประเภทด้วยกัน ผู้ปกครองควรให้การสนับสนุน เด็กในกิจกรรมเวลาว่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าใจด้าน ภาษา, ทักษะด้านวัฒนธรรม และการพัฒนาการทางด้าน สังคม หาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเวลาว่างของ คณะกรรมการส่งเสริมกีฬา- และกิจกรรมเวลาว่าง (Íþróttaog tómstundaráði) ได้ที่เวปไซท์ www.itr.is และที่ ศูนย์กลางการให้บริการเมืองเรยคยาวิค
Upplýsingar um grunnskólann
taílenska | börn og skóli