Leit

Taílenska
ถ่ายรูป
Grunnskóli: Myndataka
taílenska | orðalistar
สอง – สาม – สี่ ภาษา?<br />คำตอบและคำถาม สำหรับครอบครัว ที่ใช้หลายภาษาในการสื่อสาร
 • การใช้สองภาษาในการสื่อสาร - เป็นสิ่งที่ดีระหว่างบุคคลและสังคม
 • การใช้สองภาษาในการสื่อสาร - เป็นสิ่งที่ดีระหว่างบุคคลและสังคม
 • เราควรจะใช้ภาษาอะไรสื่อสารกับเด็ก?
 • หากผู้ปกครองไม่ได้ใช้ภาษาแม่ภาษาเดียวกัน ควรใช้ภาษาอะไรเพื่อใช้ในการสื่อสารกับบุตร?
 • เด็กจะสามารถเรียนภาษาไอซ์แลนด์ได้หรือไม่ หากข้าพเจ้าพูดภาษาแม่กับบุตร?
 • การที่เด็กใช้ภาษาผสมผสานกันนั้นมีข้อเสียหรือไม่?
 • ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรเมื่อเด็กตอบเป็นภาษาไอซ์แลนด์?
 • ข้าพเจ้าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อสนับสนุนให้เด็กใช้ภาษาแม่?
 • ข้าพเจ้าจะช่วยให้บุตรเรียนภาษาไอซ์แลนด์ได้อย่างไร?
 • ข้าพเจ้าจะทำอย่างไร หากบุตรไม่ยอมพูดภายในโรงเรียน?
 • คำอธิบายศัพท์
Upplýsingar um leikskólann
taílenska | börn og skóli
บัตรกิจกรรมเวลาว่าง (PDF) เริ่มต้นปี 2551 นี้ ผู้ซึ่งพำนักอาศัยอยู่ใน Reykjavik ( กรุงเรคยาวิก) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมช่วยเหลือเป็นเงิน สำหรับเด็กของเขาทั้งหลายที่มี อายุตั้งแต่ 6-18 ปี (2533–2545)
ต่อเด็กหนึ่งคน พร้อมด้วยการแนะนำของ บัตรกิจกรรมเวลาว่าง การเข้าร่วมในกิจกรรมสันทนาการ
Frístundakortið
taílenska | börn og skóli
การอ่าน
Grunnskóli: Lestur
taílenska | orðalistar
ศูนย์กลางการให้บริการเมืองเรยคยาวิค (Þjónustumiðstöðvar í Reykjavik) เมืองเรยคยาวิค มีศูนย์กลางการให้บริการรวม 6 แห่ง ด้วยกัน โดยมีหน้าที่ดูแลด้านจิตวิทยา- และแนะแนวด้าน การสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ผู้ปกครองสามารถหา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน, การให้บริการ ของโรงเรียน, กิจกรรมงานอดิเรกและการช่วยเหลือพิเศษ ของศูนย์กลางการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยา คอยให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่มีความกลัวหรือมีอาการตื่น ตระหนกภายในโรงเรียนประถมศึกษา และการวินิจฉัย ปัญหาการเรียน ซึ่งในการปฏิบัติดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับ อนุญาตจากผู้ปกครองของเด็กก่อนทุกครั้ง กรุณาดูที่เวป- ไซท์ www.rvk.is
Þjónustumiðstöðvar í Reykjavík
taílenska | almennt
คำศัพท์
Grunnskóli: Orðalisti
taílenska | orðalistar
ASÍ - ภาษาไทย Tailand ลูกจ้างชาวต่างชาติ ที่เข้ามาประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นั้น ตามกฏหมายก็จะต้องได้รับเงินเดือนเท่าเทียมกันกับพนักงานชาวไอซ์แลนด์ การแบ่งระดับเงินเดือนอันเนื่องมาจากพื้นฐานของเชื้อชาตินั้นผิดกฎหมาย

บริษัทภายในประเทศที่มีการว่าจ้างพนักงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชาวไอซ์แลนด์หรือชาวต่างชาติ จะต้องได้รับในสิทธิส่วนบุคคลเท่าเทียมกัน ตามสนธิสัญญาที่ประกาศใช้ในตลาดแรงงานของประเทศไอซ์แลนด์

ณ ที่นี้ท่านสามารถหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของตลาดแรงงานได้

สหพันธ์แรงงาน (Alþýðusambands) หวังว่าท่านจะได้รับผลประโยชน์จากเนื้อหาสาระดังกล่าวนี้ โปรดให้ความไว้วางใจในหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ในประเทศ และสร้างสถานภาพของตนในตลาดแรงงานให้เทียบเท่ากับชาวไอซ์แลนด์ที่รับเงินเดือนประจำ
ASÍ - upplýsingavefur
taílenska | almennt